Kapitalski dnevi

INFORMACIJE PRIJAVITELJEM NA DOGODEK DNEVI SLOVENSKEGA KAPITALSKEGA TRGA V ZVEZI Z OBDELAVO NJIHOVIH OSEBNIH PODATKOV

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) vam v zvezi s prijavo na dogodek Dan slovenskega kapitalskega trga v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) sporoča naslednje:

1. Upravljavec osebnih podatkov je:

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ATVP), direktorica Anka Čadež

 

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Marko Vozelj, ATVP, Poljanski nasip 6, Ljubljana, tel.01 2800 400, elektronski naslov: gdpr@atvp.si.

 

3. Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo:

Namen obdelave osebnih podatkov je organizacija dogodka Dan slovenskega kapitalskega trga.   

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je 6.a člen Splošne uredbe o varstvu podatkov ter ZVOP-2 – 93. člen. ATVP bo za navedeni namen obdelovala ime in priimek ter elektronski naslov prijavitelja.


4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 

ATVP oz. njene pooblaščene osebe, zadolžene za organizacijo dogodka Dan slovenskega kapitalskega trga.


5. Rok hrambe osebnih podatkov: 

Podatki se hranijo en mesec od dogodka.


6. Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih 

podatkov (posnetkov) in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: 

a) Pravica dostopa do osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali

se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je tako, dostop do teh osebnih podatkov, in informacije iz prvega odstavka 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Posameznik ima pravico do brezplačne pridobitve kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Dodatne kopije se lahko zaračunajo.

b) Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da zahteva popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim ali ob upoštevanju namenov obdelave zahteva dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do omejitve obdelave podatkov

           Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do omejitve    

           obdelave podatkov, če oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki ATVP

           omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in posameznik

           nasprotuje izbrisu podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, ATVP

           osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na

           katerega se osebni podatki nanašajo, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo  

           pravnih zahtevkov. Kadar so podatki omejeni, se razen shranjevanja, obdelujejo le s

           privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali         

           obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali

           zaradi pomembnega javnega interesa EU ali države članice EU.

d) Pravica do izbrisa

         Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje ATVP, ima, če ni

         obdelava potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije

         ali prava Republike Slovenije, ki velja za ATVP, ali za izvajanje naloge v javnem interesu

         ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena ATVP (točka (b) tretjega odstavka 17.

         člena GDPR), pravico doseči, da ATVP brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne

         podatke v zvezi z njim, ATVP pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega

        odlašanja izbrisati, kadar velja eden od razlogov iz prvega odstavka navedenega člena   

        GDPR (med njimi tudi: osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili

        zbrani/obdelani; 

e) Pravica do ugovora

Posameznik ima iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem (npr. priznana

imuniteta), pravico da na ATVP vloži ugovor, s katerim obrazloženo ugovarja obdelavi

osebnih podatkov v zvezi z njim. V navedenem primeru bo ATVP prenehala obdelovati

osebne podatke posameznika, razen če za navedeno prenehanje obstajajo nujni zakoniti

razlogi, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za

uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

f) Pravica do obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave

Agencija o uporabnikih, ki so jim bili osebni podatki posameznika razkriti in sporočeni

popravki, izbrisi osebnih podatkov ali omejitve obdelave, tega posameznika obvesti, če ta tako zahteva.

 

7. Pravica do preklica privolitve obdelave osebnih podatkov

Prijavitelj na dogodek lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev do obdelave svojih osebnih podatkov, tako da to sporoči ATVP, pri čemer to ne vpliva na nezakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.


8. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Prijavitelj na dogodek, ki meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR, lahko pritožbo poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: +386 (0)1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

9. Ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo:

Zagotovitev osebnih podatkov ni zakonska obveznost ATVP. Osebni podatki posameznika se obdelujejo le v primeru, da posameznik v to izrecno privoli.

 

10. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ATVP avtomatizirano ne sprejema nikakršnih odločitev, niti ne oblikuje profilov.

                                                                                                                                                                                                             Anka Čadež

                                                                                                                                                                                                              direktorica